17. Februar, 2020, 01:42:35 pre podne
127 poruka - 55 tema - 137 članova

Autor Tema: Predlog teksta statuta  (Pročitano 1500 puta)

UNO

  • Newbie
  • *
  • Poruke: 4
    • Pogledaj profil
Predlog teksta statuta
« poslato: 14. Avgust, 2013, 02:29:32 posle podne »
Poštovani odgajivači, u toku su poslednje pripreme za održavanje
sednice osnivačke skupštine budućeg udruženja odgajivača činčila,
planirane za septembar ove godine.
Nudimo vam predlog teksta statuta, koji je neophodan dokument u
postupku formiranja udruženja, sa željom da ga vašim predlozima
poboljšate i unapredite, kao i da date svoje predloge za naziv našeg
budućeg udruženja.
Sve svoje predloge i sugestije možete poslati putem ovog foruma, a oni
će biti izneti na pomenutoj sednici osnivačke skupštine, o čijem
tačnom datumu održavanja ćete biti precizno informisani i putem ovog
foruma, a nadamo se da ćete na njoj i lično učestvovati.

UNO

  • Newbie
  • *
  • Poruke: 4
    • Pogledaj profil
Odg: Predlog teksta statuta
« Odgovor #1 poslato: 14. Avgust, 2013, 02:46:06 posle podne »
У складу са одредбама чл. 10, 11,12 и 78  Закона о удружењима („Службени гласник РС, бр.51/2009 и 99/2011) на оснивачкој скупштини одржаној  (унети датум и место одржавања), усвојен је следећи

            СТАТУТ УДРУЖЕЊА ( унети назив удружења на ћирилици) 
                   
                                           Област остваривања циљева                             
                                                                Члан 1

Удружење грађана ( унети назив удружења на ћирилици)( у даљем тексту: Удружење) је нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана основано на неодређено време чији је циљ популаризација фармерског гајења чинчила у Србији.
                               
                                                     Циљеви удружења
                                                                 Члан 2   

Циљеви Удружења су:
популаризација фармерског гајења чинчила кроз афирмацију ове гране алтернативног сточарства у најширој јавности, укидање системских  препрека овој делатности и њено боље нормативно уређивање.


                                                                 Члан 3
   
Удружење ће ради остваривања циљева нарочито настојати да:
1. редовним активностима доприносити што бољем упознавању најшире јавности
    са делатношћу фармерског гајења чинчила;
2. популарисати ову грану алтернативног сточарства као профитабилни
    породични посао;
3. покретати активности усмерене на државу и носиоце власти у циљу скретања
   пажње на ову делатност као начин за повећање извоза и смањење незапослености,
   посебно у пољопривреди и у селима;
4. кроз разнородне активности, бориће се за укидање одредби Закона о добробити
   животиња које се односе на забрану гајења и промета крзнашица у РС, почев од
   2019. године;
5. популарисати гајење и чување чинчила као модел очувања ове животињске
    врсте која је у природи готово истребљена;
6. популарисати и омасовљавати држање чинчила као кућних љубимаца, кроз
    сарадњу са ПЕТ шоповима и ЗОО вртовима и на друге начине;
7. преко привредне коморе и других надлежних органа интензивирати поступак
    повезивања одгајивача чинчила са другим сегментима у економском ланцу:
    произвођачима хране, брикетираног сена и осталих компонената за исхрану,
    опреме за гајење, ПЕТ хране од секундарних сировина који произилазе из
    процеса фармерског гајења чинчила;
8. повезивање одгајивача са ветеринарским удружењима ради достизања стандарда
    у обезбеђивању здравствено-епидемиолошких услова везаних за делатност
    гајења чинчила;
 9. активности ради обезбеђивања повољних кредитних аранжмана за фармере,
     нарочито из државних развојних банака и фондова;
10. кроз активности усмерене ка државним органима, у циљу аплицирања на
     субвенције и друге олакшице из буџетских и других државних фондова;
11. бољим нормативним регулисањем ове делатности, старати се за смањивање и
      укидање зоне „сиве и црне економије“ у овој делатности;
12. радити на обједињавању српских фармера чинчила и осталих крзнашица у неки
     облик гранског удружења ради боље заштите сопствених струковних интереса;
13. остварити сарадњу са образовно-васпитним установама  пољопривредне и
      ветеринарске струке ради подизања квалитета рада и заштите животиња у
     фармама.

                                                       Назив и седиште
                                                                 Члан 4

1. Назив удружења је: (уписати назив удружења на ћирилици).
2. Седиште удружења је у Ваљеву, Улица Бујачића бб.
3. Удружење има свој знак и логотип: (опис)
4. Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.


                         Услови и начин учлањавања и престанак чланства
                                                                   Члан 5

Чланом овог Удружења може постати свака пунолетна особа заинтересована за рад у Удружењу, а која прихвата одредбе овог Статута:
1. Чланство у Удружењу стиче се потписивањем приступнице.
2. Удружење води евиденцију о својим члановима.
3. Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина Удружења.
4. Члан може иступити из чланства Удружења давањем писмене изјаве о иступању
    из чланства
5. Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина Удружења на образложени
    предлог Управног одбора.

                                                                    Члан 6

Малолетне особе са навршених 14 година живота које су заинтересоване за рад у Удружењу остварују своје право чланства на основу писмене сагласности родитеља или старатеља и добијају статус номиналног члана (могу учествовати у раду тела Удружења, али без права одлучивања).
Чланом Удружења могу постати и правна лица.
Чланство може бити редовно или почасно.


                                                                   Члан 7

Чланство се  остварује потврђеном пријавом и уплатом приступнице.
Редовни чланови Удружења плаћају годишњу чланарину у износу који утврди Скупштина.
Нови редовни чланови уплаћују приступницу која се користи за покривање основног функционисања Удружења, административних трошкова и за остваривање циљева Удружења.
Приступница уједно обухвата и месечну чланарину за текући месец начином који је дефинисан одлуком Скупштине Удружења.

                                                                    Члан 8

 Чланство у Удружењу може престати:

1. иступањем по личном захтеву члана;
2. због непоштовања одредаба Статута Удружења и нарушавања његовог угледа;
3. неплаћањем чланарине;
4.престанком рада Удружења брисањем из регистра Удружења грађана.

Члану се мора омогућити да образложи разлоге због којих је донет предлог о престанку његовог чланства.
При иступању из Удружења, уплаћена чланарина за текући месец се не враћа.
Иступањем из удружења корисник губи сва права и обавезе које је стекао чланством у Удружењу.

                                                                 Члан 9

Скупштина  може именовати почасне чланове Удружења.
Почасним чланом може постати особа која је личним радом и залагањем допринела остваривању циљева Удружења или на други начин, по одлуци Скупштине, а на предлог Управног одбора.

                                                             
                                      Права, обавезе и одговорност чланства
                                                                  Члан 10
                                                                 
Члан Удружења има право да:

1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и кроз органе Удружења;
3. бира и буде биран у органе Удружења;
4. буде потпуно и благовремено информисан о раду и активностима органа
    Удружења;
5. користи погодности, услуге, стручну и техничку помоћ и заједничку опрему
   Удружења према прописаним правилима за редовне чланове, дефинисаним
   одлукама органа Удружења;
6. добија писмене одговоре и образложења на предлоге, приговоре, молбе и жалбе
    упућене органима Удружења.


                                                                      Члан 11
 
Члан је дужан да:

1. активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2. учествује у активностима Удружења, у складу са својим могућностима и
    интересовањима;
3. плаћа чланарину на начин прописан одлуком Скупштине;
4. обавља послове које му повере органи Удружења;
5. да се активно залаже за остваривање програмске оријентације Удружења;
6. чува углед Удружења и његових чланова;
7. да се коректно опходи према свим члановима Удружења;
8. чува пословне тајне Удружења;
9. поштује Статут, као и остала усвојена програмска документа Удружења.


                                                 Унутрашња организација
                                                                 Члан 12

Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.
Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора.


                                                                        Члан 13

Скупштина је највиши орган Удружења.
Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се може сазивати на образложени предлог Управног одбора и на писмену иницијативу најмање једне трећина чланова Удружења, која се подноси Управном одбору у писаном облику.
Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту, датуму и времену одржавања и о предлогу дневног реда.
Седницом председава председник Скупштине.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање половина чланова.
Скупштина одлучује простом већином присутних чланова.
За одлуке о изменама и допунама статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина присутних чланова.                                                           Члан 14

Делокруг рада Скупштине:
1. доноси план и програм рада Удружења;
2. усваја Статут и измене и допуне Статута;
3. разматра и усваја план и извештај о финансијском пословању Удружења;
4. усваја друге опште акте Удружења;                                                 
5. бира  Управни одбор Удружења;
6. бира Председника и заменика председника Удружења;
7. бира Надзорни одбор;
8. одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
9. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
   
                                                              Члан 15                                                                 

Управни одбор је извршни орган Удружења који се стара о спровођењу циљева Удружења утврђених овим Статутом.
Управни одбор има промењљив број чланова, а најмање 3.
Промена броја чланова Управног одбора врши се када дође до битније промене броја чланова Удружења.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се бирати поново.
Управни одбор из својих редова бира председника, заменика председника и секретара.
Председник Управног одбора  представља и заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Председник Управног одбора може да овласти свог заменика или друго лице да га привремено заступа у одсуству.

                                                                Члан 16

Управни одбор бира се јавним или тајним гласањем, одлуком Скупштине на тој седници простом већином.
Чланови Управног одбора постају кандидати са највећим бројем освојених гласова.
Уколико кандидати добију једнак број гласова, гласање се понавља само за те кандидате.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се бирати поново.


                                                                Члан 17

Делокруг рада Управног одбора:
1. сазива седнице Скупштине и предлаже дневни ред;
2. предлаже Скупштини план и програм рада Удружења;
3. обавља све текуће и организационе послове Удружења између две седнице
    Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
4. поверава посебне послове појединим члановима;
5. доноси финансијске одлуке;
6. организује редовно обављање делатности Удружења;
7. одлучује о покретању поступа за измене и допуне Статута на сопствену или
    иницијативу најмање 5 чланова Удружења и припрема предлог тих измена и
    допуна за усвајање на Скупштини.
Управни одбор пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

                                                                     Члан 18

Надзорни одбор бира Скупштина.
Надзорни одбор има промењљив број чланова, а најмање 3.
Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу се бирати поново.
Надзорни одбор може из својих редова бирати председника, заменика председника и секретара.


                                                                     Члан 19

Делокруг рада Надзорног одбора:
1. врши контролу финансијског пословања и о неправилностима, без одлагања,
    обавештава Управни одбор;
2. подноси извештаје на свакој седници Скупштине.


                                                    Остваривање јавности рада
                                                                      Члан 20

Рад удружења је јаван.
Управни одбор именује једно или више лица овлашћених да дају изјаве у вези с радом удружења.
Управни одбор се стара да се јавност редовно обавештава о активностима Удружења од интереса за његово функционисање.
Јавности рада не подлежу активности које имају ознаку пословне тајне.
Ознаку пословне тајне добијају документа, списи и акти Удружења на предлог овлашћеног заступника Удружења, председника или чланова  Управног или Надзорног одбора, а по одлуци Управног одбора.
Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се члановима на седницама Скупштине Удружења.

       Начин стицања и располагања средствима за остваривање циљева                                               
                                                              Члан 21

Удружење може стицати имовину од чланарина, добровољних прилога, донација и поклона, у новцу или у натури, финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, закупнине, дивиденде или друге законом дозвољене начине.
Удружење може стицати средства и од котизација за семинаре и друге облике образовања, као и продајом секундарних сировина у оквиру акција заштите животне средине или производа насталих у оквиру едукативних радионица.


                                                                      Члан 22

Имовина Удружења може се користити искључиво за остваривање статутарних и циљева садржаних у плану и програму рада Удружења.
Удружење за своје обавезе одговара својом целокупном имовином.
Чланови Удружења и органи Удружења могу лично одговарати за обавезе Удружења ако поступају са имовином Удружења као да је лична или злоупотребе Удружење у незаконите сврхе.

                                                  Изглед и садржина печата
                                                                     Члан 23

Удружење има печат (одредити облик) облика на чијој је горњој половини исписано (обавезно мора бити уписан назив удружења и седиште, а остали елементи по избору).

                                                    Престанак рада Удружења
                                                                       Члан 24

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине када престану услови за остваривање статутарних циљева Удружења или у другим случајевима предвиђеним законом.
У случају престанка рада, Скупштина ће донети одлуку о преносу имовине Удружења у складу са законом.

                                                     
                                                                       Члан 25

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима наведеног у преамбули овог Статута.

                                                                        Члан 26

Овај статут ступа на снагу на дан усвајања од стране Оснивачке скупштине Удружења.

                                                                         Председавајући оснивачке скупштине
 У Ваљеву, дана___________________                            Удружења                                                                                                                     

                                                                            ______________________________