Transformaciju metoda poslovanja realizujemo kroz raznolike oblike kompanijskih treninga (coaching) na osnovu detektovanih potreba i jasno postavljenih ciljeva naših društava. Pri tome, koristimo edukativne seminare i prezentacije, kao i sve potrebne i raspoložive metode i tehnike upravljanja kvalitetom, a naročito one koje su usmerene ka unapređenju kvaliteta ljudskih resursa.

Treninzi su podeljeni na tematske module: poslovne komunikacije na osnovnom nivou- poslovna konverzacija i korespodencija, kao i poslovni bonton , i viši nivoi- prodajne komunikacije, veštine poslovnog pregovaranja, razrešavanje konflikata, blokada i kriza u komunikaciji.

Posebno se insistira na unapređenju timskog rada kroz kvalitativno građenje tima, uz poznate team building metode i tehnike za napredovanje i unapređenje kvaliteta ljudskih resursa i stvaranja prepoznatljivog sistema organizacione kulture.