Projekcija troškova gajenja činčila

Polazni normativi i elementi

Predmet ove računice jeste jedna (1) uzgojna linija;
Posmatrani period jeste kalendarska godina (365 dana);

Projektni zadatak:

– izračunati godišnje troškove održavanja jedne uzgojne linije (6 ženki + 1 mužjak);
– u troškove uključiti i projektovani okot, koeficijent okota 3,5 po ženki na godišnjem
nivou, aproksimativno, 21 mladunac godišnje;
-troškovi projektovanog okota računati do faze predaje životinja na otkup, a polazna osnova je osam (8) meseci starosti mladunaca;
image

Proračun troškova obuhvata sledeće ulazne komponente:

1. hrana (briket), bez sena i dohrana;
2. prostirka za tacne;
3. pesak;
4. troškovi energije (struja);
5. troškovi tekućeg investicionog održavanja (zamena dotrajalih pojilica, ogrlica, tacni i ostale galanterije na boksevima uzgojne linije-aproksimativno);

1.Troškovi ishrane po uzgojnom leglu na godišnjem nivou, 6+1 odrasla + 21
mladunac:

Normativ utroška hrane = 25 g dnevno

Godišnji normativ utroška hrane rasplodnih životinja: 7 životinja x 25 g x 365 dana = cca 64 kg godišnje

Troškovni normativ: 64 kg hrane x 60 dinara/kg = 3840,00 din

Utrošak ishrane mladunaca

Polazni element: 240 dana (8 meseci od okota do otkupa)

21 mladunac x 25 g x 240 dana = 126 kg hrane za 8 meseci

Troškovni normativ: 126 kg hrane x 60 din = 7560, 00 din

Godišnji utrošak hrane za jedno rasplodno leglo+ projektovani okot + troškovi ishrane okota do otkupa na bazi 8 meseci iznose:

3840,00 din + 7650, 00 din = 11.490,00 din

2. Troškovi prostirke za tacne:

Napomena: ove troškove posmatrati uslovno, jer se odgajivači ovim resursom snabdevaju na najrazličitije načine.

Normativ utroška prostirke:
Matično leglo:
52 zamene godišnje za leglo x 6 tacni = 312 tacni godišnje
Mladunci:
Kako se odvajaju od majki za cca 60 dana, to ćemo troškove posmatrati na bazi 6 meseci, tj. 180 dana, uz pretpostavku da su odvojeni po jedan u boks.
Dakle, ako se prostirka menja na 7 dana, za 180 dana biće ukupno 180 dana/ 7 dana= 26 zamena prostirke.
21 mladunac x 26 zamena = 546 tacni do otkupa
Troškovni normativ za prostirku:

500 din po džaku kapaciteta 90 tacni = 5,5 din po tacni

546 tacni x 5,5 din = 3000, 00 din (do otkupa za mladunce) +312 tacni x 5,5 din= 1716,00 din (godišnje za matično leglo)

Godišnji trošak za prostirku ukupno matičnog legla i mladunaca do otkupa iznosi 4716,00 din.

3. Troškovi peska:

Polazni normativi:

Vreća peska od 20 kg, zbog specifične težine peska, zahvata cca 42 standardne šolje=42 kupatila.
Troškovni normativ peska:

20 kg (42 šolje) = 1500,00 din
1500 / 42 = 36 din cena 1 šolje peska

Ako se pesak menja na 3 nedeljno, onda za matično leglo imamo zamena:

52 / 3 = cca 17 puta godišnje

Od tih 17 puta, samo prvi put ide puna šolja, ostalo se dodaje cca 50% .
Ako 1 šolja košta 36 din, onda je cena 50 % šolje 18 dinara.
Znači, 1 x 36 din + 16 x 18 din = 324 din godišnje za pesak po životinji, odnosno, godišnje:

324 din x 6 kupatila = 1944,00 dinara za pesak godišnje potroši matično leglo.

Utrošak peska za mladunce izgleda ovako:

Za 6 meseci= 180 dana / 21 dan = približno 9 puta se menja do predaje životinje.
Od tih 9 puta, 1 puta šolja košta 36 din, a 8 puta po 18 din.
Dakle:

36 + 8 x 18 = 160 din godišnje po mladuncu x 21 mladunac = 3360,00 din godišnji utrošak peska za mladunce.

Ukupan utrošak peska na godišnjem nivou matičnog legla i pripadajućih mladunaca (21 komad) iznosi tačno 5304,00 dinara.

Zbirno (1+2+3)= 21.510,00 dinara za hranu, prostirku i pesak potrebno je izdvojiti za jedno matično leglo i pripadajuće mladunce ( projekcija 21 mladunac godišnje pri koeficijentu 3,5 mladunca po ženki godišnje.

4. Troškovi energije(ventilacija,rashlađivanje, grejanje i obaranje vlažnosti prostorije):

A)Rashlađivanje:
Normativi utroška:

Prostorija od cca 50 metara kubnih zapremine smešta 20 linija.
Za njeno rashlađivanje potreban klima uređaj „9“ koji radi približno godišnje 100 dana po 7 sati = 700 sati, odnosno, 1400 kWh.
Pri sadašnjoj ceni struje, to je trošak od cca 8400,00 din.
Za jednu liniju, na godišnjem nivou utrošak za rashlađivanje iznosi 420,00 din.

B)Prinudna ventilacija pri optimalnoj snazi ventilatora za tu zapreminu od cca < 100 W iznosi približno:
2 kWh dnevno x 30 dana = 60 kWh mesečno x 12 meseci= 720 kWh sati godišnje podeljeno na 20 linija= 36 kWh po liniji godišnje, odnosno, u dinarima 216 dinara godišnje po liniji.

C)Troškovi grejanja prostorije:

Polazni elementi:

Dogrevanje farme 120 dana godišnje do max temperature 16 stepeni, sa prosečnom do dobrom izolacijom prostorije za farmu.
Dnevni obim grejanja 8 sati dnevno x 1 kW= 8 kWh dnevno x 30 dana= 240 kWh mesečno x 12 meseci = 2880 kWh godišnje x 6 din/kWh= cca 17 300, 00din/ 20 linija= približno 860,00 din po liniji godišnje.

Zbirno (A,B iC) godišnji utrošak energije po jednoj liniji iznosi cca 1500, dinara .

Pridodatu utrošku za hranu, pesak i prostirku, iznosi ukupno cca 23.000,00 dinara.
Ovoj sumi trebalo bi dodati još troškove investicionog održavanja (zamena pojilica, tacni, ogrlica), te održavanja rashladnog, ventilacionog i grejnog sistema, kao i troškove prihrane, vitamina, sena i sl. koji nisu ušli u ovu kalkulaciju.
Kad se sve to odredi aproksimativno i uopšteno, te prosečno po liniji, što su podaci različiti od farme do farme, pa ih je preciznije moguće utvrditi isključivo iskustveno, troškovi održavanja jednog rasplodnog legla i pripadajućeg broja mladunaca (21) iznose cca 200 eura godišnje.
Pri konačnom bilansu rentabilnosti, neophodno je izračunati potreban broj izvedenih, odgajenih i na otkup predatih mladunaca. Pri tome svemu je, pored brojčanih,kvantitativnih podataka, ključni parametar ostvarena cena po životinji, čime se dolazi do podatka da je posao gajenja činčila isplativiji ako se gaje životinje višeg kvaliteta, što, pored genetskih preduslova, podrazumeva i savesno gajenje i pridržavanje propisanih kriterijuma.
Da zaključimo: troškovi gajenja i skupe i jeftine životinje jednaki su, ali su konačni efekti veoma različiti.

Jedan komentar

Ostavite odgovor