Analiza i praćenje biznis plana

Pored evidentiranja elemenata za biznis plan, neophodno je njihovo stalno praćenje. Dobar odgajivač će voditi listu troškova za opremu i resurse, kao i prihode koji treba da budu predstavljeni sa svim analitičkim elementima: datum otkupa, broj predatih životinja, životinje u i van klase, srednja cena u obe kategorije, troškovi transporta.

Zbog neujednačene dinamike koćenja životinja, treba praviti periodične i godišnje preseke trendova po svim bitnim parametarima. Oni treba da budu obavezni korektivni faktor, koji omogućava odgajivaču da, s jedne strane, pravilno, sistematično i precizno ima tačnu sliku stanja i kretanja svih parametara bitnih za gajenje, a, s druge strane, da može praviti dalje razvojne planske projekcije svoje farme.

Ostavite odgovor